Läkarundersökningar

När arbetsrelaterad ohälsa uppstår blir ofta läkaren tillsammans med rehabkoordinator den förenande länken för att få ett helhetsperspektiv och en samsyn på vilka åtgärder som behöver vidtas. Personalen på Kuling arbetar tillsammans för att få den anställde frisk och arbetsför igen och har fortlöpande samtal med arbetsgivaren om hur detta görs på bästa sätt.

Läkarintyg utfärdas.

Rehabutredningar

På Kuling arbetar vi för att så långt som möjligt undvika sjukskrivning. Skulle det inträffa går vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt. Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställde ska fungera på arbetet. Kuling kan även göra rehabutredningar och funktionsbedömningar vid behov.

Psykisk hälsa på arbetsplatsen

Chef och/eller personal kan hamna i situationer som kräver samtalsstöd för att personen ska komma tillbaka till sin fulla förmåga. Kuling har ett samarbete med Sanna Johansson som är KBT terapeut och internationellt certifierad coach – ICC.

Sanna arbetar för medarbetare, chefs- och ledningsgrupper, i så väl individuella samtal som i grupp. Målet är att i samtalet får personen/gruppen verktyg att hantera svårigheter. Vi erbjuder stresshantering som kan vara ett individuellt samtalsstöd eller i grupp där det kan vara flera insatser så som mental och fysisk träning. Vi erbjuder även kurser i stresshantering där flera professioner samarbetar för bästa resultat. Vi skräddarsyr efter ert behov.

Samtalsstöd

  • Handledning och stödsamtal, antigen individuellt eller i grupp
  • Konflikthantering
  • Kriskonflikt
  • Stresshantering

Chefsstöd

  • Stöttning i ledarrollen
  • Individuell vägledning, Gruppvägledning