Läkarundersökningar

När arbetsrelaterad ohälsa uppstår blir ofta läkaren tillsammans med rehabkoordinator den förenande länken för att få ett helhetsperspektiv och en samsyn på vilka åtgärder som behöver vidtas. Personalen på Kuling arbetar tillsammans för att få den anställde frisk och arbetsför igen och har fortlöpande samtal med arbetsgivaren om hur detta görs på bästa sätt.

Läkarintyg utfärdas.

Rehabutredningar

På Kuling arbetar vi för att så långt som möjligt undvika sjukskrivning. Skulle det inträffa går vårt rehabiliteringsteam in för en så snabb arbetsåtergång som möjligt. Teamet gör en helhetsbedömning av individens arbetsförmåga och sätter in de resurser som behövs för att den anställde ska fungera på arbetet. Kuling kan även göra rehabutredningar och funktionsbedömningar vid behov.

Medicinska kontroller i arbetslivet (AFS 2019:3)

Allergiframkallande kemiska produkter

Det finns ett flertal, vanligt förekommande produkter som innehåller ämnen vilka kan orsaka hudproblem (eksem) och allergibesvär framför allt i de nedre luftvägarna (astma).
Vanliga exempel är isocyanater, akrylater, epoxiplaster och syraanhydrider. De förekommer ofta i lacker, lim, fyllnadsmaterial (till exempel plomber), fogskum mm. Isocyanater frigörs särskilt vid upphettning (vilket sker vid svetsarbete och slipning av lackerade ytor) till exempel på bilplåtsverkstäder.
Personer som redan har astma och/eller eksem bör avrådas från att exponera sig för sådana ämnen.

Kontroller skall erbjudas vartannat år och tjänstbarhetsinyg krävs. Undersökningen innefattar frågeformulär, kroppsundersökning med fokus på hud och nedre luftvägar samt bestämning av lungfunktionen med så kallad spirometri.

Bly

Har många användningsområden, till exempel i batterier, vid lödningsarbete och från gamla färger kan bly frigöras vid upphettning. Tas huvudsakligen upp via luftpartiklar och kan ge upphov till hjärt- och njurskador. Bly kan också orsaka fosterskador.
Kontrollerna består av tre provtagningar av blyhalten i blodet var 3:e månad. Om värdena inte varit förhöjda kan kontrollerna avslutas så länge verksamheten inte ändras på att sådant sätt att expositionen kan misstänkas ha ökat.

Tjänstbarhetsintyg krävs

Buller

Det kan tilläggas att en kontroll som inte omnämns i föreskriften är hörselprov (audiometri). Av föreskriften Buller (AFS 2005:16) framgår, att anställda i bullrig miljö skall erbjudas hörselundersökning.

 

Fibrosframkallande damm

Damm från asbest men också vissa oorganiska fibrer och kvarts (från stendamm) kan efter längre exponering leda till en omvandling av lungvävnaden, så kallad fibros. Lungan blir oelastisk och detta leder till nedsatt förmåga att ta upp syre. Lungcancer, särskilt hos rökare, var också ett stort problem innan asbest förbjöds. Dock finns mycket asbest kvar i form av tak- och fasadplattor samt som isolering runt heta rör. Saneringsarbetare riskerar att exponeras och därför skall en kontroll med tjänstbarhetsintyg göras vart 3:e år.
Denna innefattar kroppsundersökning och spirometri.

Första kontrollen görs vid arbetets början och då görs även en lungröntgen. Ny röntgen görs efter 9 år och därefter vart 6:e år.

Handintensivt arbete

Ihållande handledsrörelser med kraft kan ge upphov till besvär inte bara från händerna utan också nacke, axlar, och armar. Till exempel kan det vara repetitiva monteringsarbeten av olika slag, styckningsarbete. Vid påbörjat sådant arbete skall kontroll erbjudas och sedan var 3:e år.

Undersökningen kan göras av läkare, fysioterapeut, naprapat eller kiropraktor och omfattar en noggrann genomgång av eventuella besvär och kroppsundersökning. Inget tjänstbarhetsintyg behövs men vid problem kontaktas arbetsgivaren.

Kadium

Ett giftigt grundämne som kan skada framför allt njurar och skelett. Har tidigare använts som färgämne (gult), stabilisator i plast och i laddningsbara batterier men numera är användningen högst begränsad sedan Nickel-Kadmiumbatterier ersatts av andra,kadmiumfria batterityper. Vid misstanke om exposition görs provtagningar liknande de för bly. Tjänstbarhetsintyg krävs.

 

Kvicksilver

Ett giftigt grundämne med risk för skador på tarmkanal och njurar. Förbjöds 2009 och det gavs bara dispens för viss elektronik och lågenergilampor som nu sedan LED-lampornas intåg knappast säljs. Vid misstanke om exposition görs provtagningar liknande de för bly. Tjänstbarhetsintyg krävs.

Nattarbete

Natttarbete kan påverka hälsan negativt.
Kontroll skall erbjudas nattarbetande var 6:e år och efter 50 års ålder var 3:e år med fokus på hjärt- kärlsjukdom, diabetes och sömnproblem. Kroppsundersökning inklusive blodtryck, eventuellt EKG och provtagning, i första hand blodsocker.

Tjänstbarhetsundersökning inför nyanställning